BRYK LEAVE A PRECISE MARK

Terms & Conditions

Regulamin internetowego formularza zamówienia 


§ 1

Postanowienia wstępne


1.Niniejszy Regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców i określa zasady oraz tryb składania zamówień oraz ich realizacji przy pomocy formularza do składania zamówień przy pomocy Serwisu na stronie https://sklep.bryk.com.pl/ 


§ 2 

Kontakt 


1.Sprzedawca: Witold Bryk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.P.U.H. "BRYK" Witold Bryk z siedzibą w Jasionce, 36-002 Jasionka, Jasionka 954H;

2.Adres e-mail: https://sklep.bryk.com.pl/ 

3.Numer telefonu: +48 17 225 04 77;

4.Numer fax:  +48 17 225 86 75;

5.Użytkownik może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie;

6.Użytkownik może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8-16 


§ 3

Informacje ogólne


1.Składanie zamówień przez Użytkownika możliwe jest przez podanie niezbędnych danych firmowych, w tym adresowych, umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 

2.Ceny podane są w polskich złotych i są cenami netto (nie uwzględniają należnego podatku VAT, który doliczony zostanie do faktury).

3.Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Użytkownika składa się cena za Produkt, należny podatek VAT oraz koszt dostawy, (opłaty kurierskie lub usługi pocztowe), z zastrzeżeniem postanowienia zawartego w ust. 4 poniżej.

4.Koszt dostawy zamówień powyżej 500,00 złotych netto obciąża Sprzedawcę.


§ 4

Zasady składania Zamówienia oraz wykonanie umowy sprzedaży


W celu złożenia Zamówienia należy: 

1.Wypełnić internetowy formularz zamówienia.

2.Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Użytkownikowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Użytkownika, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Użytkownikiem a Sprzedawcą.

3.W przypadku złożenia Zamówienia przez: 

1)Użytkownika, którego wiąże ze Sprzedawcą umowa współpracy, Sprzedawca niezwłocznie wystawia Klientowi fakturę VAT z terminem płatności wynikającym 

z zawartej umowa współpracy oraz przesyła ją Użytkownikowi wraz z zamówionym towarem; realizacja zamówienia następuje wówczas po upływie 48 godzin od dnia potwierdzenia oraz przyjęcia do realizacji przez Sprzedawcę złożonego przez Użytkownika zamówienia;

2)Użytkownika, którego obrót ze Sprzedawcą, w ciągu roku przed dniem złożenia zamówienia, przekroczył 2000,00 złotych netto, Sprzedawca niezwłocznie wystawia Klientowi fakturę VAT z 7-dniowym terminem płatności oraz przesyła ją Użytkownikowi wraz z zamówionym towarem; realizacja zamówienia następuje wówczas po upływie 48 godzin od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę;

3)Użytkownika niewymienionego w pkt. 1) i 2), Sprzedawca wystawia Użytkownikowi fakturę pro forma. Realizacja zamówienia następuje po upływie 48 godzin od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy należnego wynagrodzenia.

4.Przez realizację zamówienia rozumieć należy nadanie przesyłki do Użytkownika.

5.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w zamówieniu powstałe wskutek podania przez Użytkownika błędnych danych oraz blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze użytkownika.


§ 5

Oferowane metody dostawy oraz płatności


1.Zamówiony towar wysyłany jest do Użytkownika przesyłką kurierską lub dostarczany jest przez przedstawiciela Sprzedawcy.

2.Dostawa do Użytkownika jest odpłatna, z zastrzeżeniem zawartym w § 3 ust. 4.

3.Dostawa odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

4.Użytkownik dokonuje płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy 

o numerze: 66 1160 2202 0000 0000 4805 9236.


§ 6

Reklamacja i gwarancja


1.Przedmiotem dostawy objęte są nowe Produkty.

2.W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Użytkownik ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi.

3.Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy. 

4.Wymaga się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Użytkownika składającego reklamację, oraz żądanie Użytkownika w związku z wadą Produktu. 

5.Sprzedawca w terminie 14 dni zobowiązany jest ustosunkować się do żądania reklamacyjnego.

6.Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 2 niniejszego Regulaminu. 

7.W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, Sprzedawca dołączy kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.


§ 7

Dane 


1.Administratorem danych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia jest Sprzedawca.

2.Dane Użytkowników zbierane przez Administratora za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia, w celu realizacji zamówienia, 

a jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3.Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów podmiotów, których przetwarzane przez niego dane dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny 

i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

1)przetwarzane zgodnie z prawem; 

2)zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; 

3)merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

4)przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

4.Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom 

i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu 

i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych przesyłanych drogą elektroniczną.

5.Użytkownik ma m.in. prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia, a także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do sprzeciwu. 


§ 8

Postanowienia końcowe


1.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Użytkownika z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o ochronie danych osobowych.